Jongeren & Veiligheid’ is een initiatief van lokale organisaties (Mom Entrepeneurs, Voetballen voor veiligheid en For an equal society en) in samenwerking met het programmateam ZO=Zuidoost. Om stappen te kunnen maken op het gebied van veiligheid voor jongeren, is het van belang dat alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. De kracht van de bewoners en lokale partijen is een belangrijk instrument om met de alliantiepartners van ZO=Zuidoost een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

Eerste bijeenkomst donderdag 9 september

De organisatoren hadden voor deze bijeenkomst een aantal uitdagingen voor jongeren, ouders en het veld geformuleerd: werken aan vertrouwen en realistische rolmodellen voor jongeren, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei van ouders,  investeren in kennis digitalisering (o.a. social media) voor ouders. En voor het werkveld: verbinding houden met wat er speelt op straat en goede afstemming tussen informele en formele instanties.

Daarna werd gesproken over mogelijke oplossingen. De avond was te kort om voorstellen, die werden gedaan, uitgebreid te bespreken. Wel werden er afspraken gemaakt met enkele deelnemers om bij een aantal initiatieven vanuit het Masterplan Zuidoost aan te sluiten.

Tweede bijeenkomst donderdag 7 oktober

Na de introductie en voorstelronde werd er in verschillende groepen in werksessies gesproken over vier thema’s: wapenbezit, schooluitval, gezinssituatie en dagbesteding.

De opdracht was om na te denken over welke concrete inzet je als bewoner en organisatie kan inzetten op een van deze thema’s, zowel korte, als lange termijn. Er ontstonden kansrijke ideeën zoals Ouder & Kind Pact, digitale kaart/platform met aanbod voor jeugd, Passie Pool. De volgende stap is om uit te werken hoe deze ideeën in gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt en uitgevoerd.